Cập nhật thông tin liên hệ

Bước 1: Chọn “Thông tin liên hệ”.
Bước 2: Cập nhật Số điện thoại và địa chỉ  
Bước 3: Chọn icon thẻ nhớ để lưu


Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?