Cấp quyền ứng dụng

Bước 1: Chọn "cài đặt" trên màn hình thông báo.

Bước 2: Tại màn hình Thông tin ứng dụng chọn "Quyền".

Bước 3: Tại màn hình Quyền của ứng dụng"bật" tất cả các quyền đang bị tắt lên.

Bước 4: Mở lại app và sử dụng.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?