Cấu Hình

Tại menu app

Bước 1: Chọn "Cấu hình"

Bước 2: Chọn cách đăng nhập (nếu có)

Bước 3:Chọn Chấm công mặc định theo hình thức nào

Bước 4: Chọn "Mẫu hoạt động" để tại công việc

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?