Liên Hệ

Bước 1: Chọn “Liên hệ”
Bước 2: Nhập nội dung, kèm theo bộ phận hoặc phòng ban
Bước 3: Đính kèm hình ảnh (nếu có)
Bước 4: Nhấn "liên hệ"
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?