Nhật Ký Hoạt Động

Bước 1:Chọn “nhật ký hoạt động”.
Bước 2: Chọn “Xin nghỉ” hoặc “Chấm công” để xem lịch sử.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?