Thống Kê Giờ Công

Bước 1: Tại menu app, chọn "Thống kê giờ công"

Bước 2: Tổng giờ công, ngày làm, lễ ....

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?