Thống Kê Hiện Diện

Bước 1: Chọn "Thống kê hiện diện"
Bước 2: Chọn Địa chỉ Công ty. 
Bước 3: Chọn "Toàn thời gian" (1)
Lưu ý:
(1)Danh sách NV => Màu xanh đã chấm công, Màu đỏ chưa châm công 
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?