Điều Phối Ca Làm

Bước 1: Sau khi đã nhận được yêu cầu đăng ký ca làm

Bước 2: Phê duyệt

Bước 3: Chọn ca làm cho nhân viên đó (nếu cần)

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?