Đăng Nhập Lần Đầu

Bước 1: Check email Lấy Thông tin đăng nhập
Bước 2: Nhập Thông tin đăng nhập
Bước 3: Đổi mật khẩu 
Bước 4: Điền và xác nhận mật khẩu
Bước 5: Đăng nhập lại
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?