Duyệt Yêu Cầu Xin Nghỉ

Bước 1: Chọn “Duyệt yêu cầu”
Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để duyệt yêu cầu 
Lưu ý: Trường hợp quản lý đã phê duyệt yêu cầu xin nghỉ thì ngày đó không thể chấm công được.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?