Chuyển Ca

Bước 1: Chọn " Lịch làm việc"
Bước 1: Chọn mà ngày muốn chuyển ca
Bước 2: Chọn đối tượng muốn chuyển ca
Lưu ý: 
- Đợi khi đối tượng chuyển ca đồng ý thì yêu cầu này sẽ được gửi đến cấp trên
- Chỉ khi cấp trên phê quyệt yêu cầu chuyển ca thì trong lịch làm việc mới được điều chỉnh lại
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?