Xin Nghỉ

Bước 1: Chọn “Lịch làm việc”
Bước 2: Chọn ngày muốn xin nghỉ
Bước 3: Nhấn xin nghỉ, nhập lý do xin nghỉ. 
Bước 4: Sau đó nhấn "gửi"
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?