Bạn muốn chỉnh sửa tiến độ công việc?

Bạn muốn chỉnh sửa tiến độ công việc?

• Vào màn hình chi tiết công việc cần chỉnh sửa

• Chọnđể chỉnh sửa lại trạng thái công việc

• Sau đó chọn Đồng ý để thay đổi trạng thái

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?