Có thể chỉnh sửa kết quả hoàn tất của việc cần làm không?

Có thể chỉnh sửa kết quả hoàn tất của việc cần làm không?

Hoàn toàn có thể cập nhật lại thời gian hoàn tất

• Vào màn hình Việc cần làm

• Chọn để hủy thời gian hoàn tất hiện có

• Khi hoàn thành xong hoạt động chọn lại.

 

 

Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian hoàn thành việc cần làm.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?