Bạn muốn chỉnh sửa tên tiêu đề công việc?

Bạn muốn chỉnh sửa tên tiêu đề công việc?

• Vào màn hình chi tiết công việc cần thay chỉnh sửa

• Chọn vào tên tiêu đề và chỉnh sửa

• Sau đó bấm vào vị trí bất kì trên màn hình để hoàn thành chỉnh sửa

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?