Có thể chỉnh sửa nội dung việc cần làm không?

Có thể chỉnh sửa nội dung việc cần làm không?

• Vào màn hình Việc cần làm

• Chọncủa việc cần làm muốn chỉnh sửa

• Chọn chỉnh sửa hoặc xóa việc cần làm tùy ý

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?