Tôi hay quên chấm công, làm gì để không quên?

Không còn lo lắng việc quên chấm công vì nay bạn đã có thư kí BIZWORK chia sẻ với bạn lo âu này. Hằng ngày bạn sẽ được thư ký nhắc nhở chấm công vào ca và ra ca trước 15' và sau 15'. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ chấm công tự động để tránh quên chấm công.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?