Tạo việc cần làm cho mỗi mình mình hay cho cả người khác?

Bạn có thể tạo Việc cần làm và chỉ định cho các thành viên trong công việc đó.

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?