Tôi có thể thêm file đính kèm không?

Bạn hoàn toàn có thể thêm file đính kèm. Để đảm bảo các dữ liệu không bị chỉnh sửa hay hư hao, các file đính kèm được gửi dưới dạng file ảnh.

- Chọn Hình ảnh

- Chọn  để thêm file

- Chọn file

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?