Tôi có thể xem tiến độ công việc con trong công việc của cha thì làm thế nào?

Để xem được tiến độ công việc con trong công việc cha:

- Vào màn hình chi tiết công việc bạn muốn xem công việc con

- Chọn công việc con

- Chọn  Góc phải màn hình để xem danh sách tiến độ công việc con

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?