Tạo mới Công việc cho Dự án thì tôi phải làm thế nào?

Để tạo mới dự án:

• Vào màn hình Công việc

• Chọn để tạo công việc mới

• Nhập tiêu đề công việc sau đó chọn để hoàn tất việc tạo công việc

• Sau đó thiết lập chi tiết dự án (THời gian dự án, thành viên, mức độ, việc con, tài liệu, người hỗ trợ)

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?