Tạo Dự án cho Nhóm được không?

Bạn hoàn toàn có thể tạo dự án qua chức năng quản lý công việc. Thực hiện thêm các công việc con và quy trình công việc. Sau đó, phân cho các thành viên trong công việc.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?