Làm thế nào để loại bỏ thành viên ra khỏi công việc?

Có thể xóa thành viên trong công việc không?

Hoàn toàn có thể. Để xóa thành viên:

• Vào màn hình chi tiết công việc

• Chọnở mục Thành viên

• Chọn

• Chọn Xóa khỏi công việc

• Sau đó chọn đồng ý để hoàn tất xóa thành viên

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?