Tôi muốn thêm thành viên mới vào công việc thì làm thế nào?

Có thể thêm thành viên trong công việc không? Hoàn toàn có thể. Để thêm thành viên:

• Vào màn hình chi tiết công việc

• Chọn ở mục Thành viên

• Chọn để thêm thành viên

• Chọn thành viên muốn thêm, có thể nhập tên hay mã để tìm kiếm nhanh

• Sau đó chọn để hoàn tất

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?