Đổi tên trong công việc

Để thực hiện đổi tên trong công việc:

- Chọn công việc muốn thay đổi tên

- Chọn vào tên tiêu đề công việc

- Thay đổi tên công việc

- Chọn 1 điểm bất kì trên màn hình để hoàn tất thay đổi tên

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?