Sai vị trí có cho phép chấm công không

Nếu sai vị trí hệ thống vẫn cho phép chấm công. Hệ thống sẽ ghi nhận tại vị trí chấm công của bạn. Sau đó gửi về hệ thống và tính khoảng cách. Nếu bạn có lý do chính đáng và được duyệt thì hệ thống chấp nhận và ghi nhận kết quả đó. Nếu không được duyệt, hệ thống sẽ ghi nhận là không hợp lệ.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?