Một nhân viên có thể chấm công ở nhiều địa điểm được không?

Một nhân viên chỉ được phép chấm công tại 1 địa điểm mà người quản lý thiết lập cho. Nhưng có thể thiết lập đi công tắc ở nhiều nơi theo nhu cầu công việc.
Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?