Nhật ký chấm công

Có thể xem lại các chấm công cũ không?

Để xem lại chấm công:

  • Chọn ở màn hình chấm công hoặc chọn  ở màn hình Menu
  • Bạn có thể xem lại chấm công trong 2 tháng gần nhất. Chọn vào tháng bạn muốn xem.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?