Xem lịch làm việc

Có thể xem lại lịch làm việc của mình không?

Để xem lịch làm việc:

  • Chọn  ở màn hình xem thêm

    + Màu xanh là những ngày bạn có đi làm và đã chấm công

    + Màu đen là có lịch làm nhưng chưa chấm công

    + Màu xám là ngày nghỉ.

  • Bạn có thể xem lịch làm việc của mình trong 3 tháng. Ngoài ra, bạn có thể xem lịch làm việc của các nhân viên trong công ty.

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?