Thống kê giờ công

Có thể xem thống kê ngày công của mình không?

Hệ thống thống kê giờ công hằng ngày ngay sau khi kết thúc chấm công trong ngày. Hệ thống sẽ báo cho biết bạn đã chấm được bao nhiêu ngày công trên tổng số ngày công. Báo cho biết có bao nhiêu ngày quên chấm để thực hiện xin đơn chấm lại để tranh mất ngày công khi nhân sự tính công cuối tháng.

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?