Thay đổi hình thức chấm công

Có thể thay đổi cách chấm công bằng cách nào?

Để thay đổi chấm công:

  • Chọn  ở màn hình xem thêm

  • Chọn kiểu chấm công bạn muốn

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?