Chấm công lại

Có thể sửa chấm công khi chấm công sai không?

Hoàn toàn có thể chỉnh sửa chấm công bằng cách hủy chấm công và thực hiện chấm công lại

  • Chọn vào thanh chấm công mà bạn muốn thay đổi
  • Chọn  để hủy chấm công
  • Sau đó thực hiện chấm công lại

 

Có 1 nhận xét hữu ích, còn bạn?