Điều chỉnh giờ vào/ra ca

Có thể xin phép thay đổi giờ vào/ra ca vì lý do đột xuất nào đó không?

Hoàn toàn có thể xin phép quản lý đến trễ hoặc về sớm mà không cần gặp trực tiếp hoặc làm đơn giấy. Để xin phép chỉ cần:

  • Chọn vào thanh chấm công mà bạn muốn thay đổi
  • Chọn  để thực hiện xin phép thay đổi giờ vào/ra ca

  • Điều chỉnh giờ vào/ra ca và nhập lý do sau đó chọn hoàn tất. Đơn xin điều chỉnh giờ làm hôm đó sẽ được gửi đến cho người quản lý.

 

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?