Chấm công trượt

Có thể chấm công bằng cách nào?

Chúng tôi có rất nhiều cách chấm công cho công ty bạn:

Chấm công trượt, chấm công quét mã QR, châm công tự động nhờ khoảng cách.

Chấm công trượt:

  • Chọn  để đến màn hình chấm công
  • Kéo thanh trượt để thực hiện vào/ra ca
  • Sau khi kéo thanh trượt hệ thống sẽ tự động ghi nhận thời gian và vị trí

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?