Làm sao chấm công khi không có smartphone?

Tôi không có smartphone thì chấm công bằng cách nào?

Không cần lo lắng khi bạn để quên smartphone hoặc smartphone của bạn gặp sự cố vì bạn có thể mượn điện thoại của đồng nghiệp để đăng nhập và chấm công :

  • Chọn  ở màn hình xem thêm để thoát tài khoản hiện tại.
  • Sau đó đăng nhập bằng tài khoản của mình.
  • Thực hiện bước chấm công. Hệ thống vẫn sẽ ghi nhận kết quả của bạn.

 

Có 0 nhận xét hữu ích, còn bạn?